Tel 02 023 6265
Hot Line: 087 667 2776
Email: fml.sale8@gmail.com

Professional Racking Systems And Services

Drive-In Racking System

IMG20170808102123

Drive-In Racking System ถูกออกแบบมาให้รองรับการวางสินค้าที่วางบนพาเลทมีรายการเดียวกันและมีการจัดเก็บเป็นล็อตหรือเบิกจ่ายเป็นล็อตสินค้าในหนึ่งรายการอยู่ในซองเดียวกัน ข้อจำกัดดังกล่าวทำให้ประหยัดพื้นที่ในการใช้งานมากยิ่งขึ้นDrive-in rack